Vedtægter

Roliganklubben Bornholms vedtægter anno 2010

1. Navn, Hjemsted og Formål

Foreningens navn er:
Roliganklubben Bornholm.

Hjemsted er:
Bornholm.

Foreningens adresse er:
Gartnervangen 17, 3700 Rønne.

Foreningen har til formål at være medvirkende til positiv støtte og opbakning til det danske fodboldlandshold.
Foreningen vil være medvirkende til at appellere til god opførsel og korrekt optræden samt respekt for både dommere, spillere og tilskuere fra gæstende nationer.
Foreningen har også til formål at betjene medlemmerne ved tilrettelæggelse af rejser til danske fodboldlandskampe i både ind og udland.
Foreningen vil ligeledes være med til at skabe sociale arrangementer i forbindelse med fodboldkampe, samt andre hygge arrangementer for medlemmerne.
Foreningen vil søge samarbejde med øvrige foreninger med tilsvarende formål.

2. Medlemsforhold

A. Optagelse
Som medlem kan optages enhver person der enten bor eller er opvokset på Bornholm, og som med interesse følger det danske fodboldlandshold.
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen med angivelse af navn, adresse, telefonnummer, fødselsdata og mailadresse.
Ved indmeldelse betales forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af det indeværende regnskabsår.
Bestyrelsen kan nægte en ansøgning om indmeldelse hvis særlige grunde taler for det.
Nægtelsen kan afprøves ved førstkommende generalforsamling, hvis pågældende ønsker det.
Et udtrådt medlem kan kun genoptages, hvis eventuel ældre gæld afregnes.

B. Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan indstilles af alle medlemmer, og skal godkendes på generalforsamlingen.

C. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest med 3 mdrs. Varsel til udløbet af regnskabsåret.
Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet, af de fremmødte, vedtage at ekskludere et medlem der ikke opfylder forpligtelserne eller handler til skade for foreningen.
Medlemmer der, trods påkrav, ikke betaler kontingent vil automatisk blive slettet.
Eksklusion eller slettelse fritager ikke for kontingentforpligtigelse for det pågældende regnskabsår, i hvilken udelukkelsen finder sted.

D. Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og gælder hele regnskabsåret.
Kontingentet betales inden 31. marts.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Bestyrelsen kan beslutte et særligt kontingent til pensionister, unge under 18 år samt uddannelsessøgende.
Bestyrelsen kan fastsætte et særligt kontingent til erhvervsvirksomheder, foreninger o.l.
Bestyrelsen orienterer generalforsamlingen herom.

E. Medlemsrettigheder og pligter
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og formålsbestemmelser.

3. Bestyrelsen

A. Opgaver og valg
Foreningens daglige opgaver varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen således at 2 medlemmer er på valg i ulige år og 3 medlemmer er på valg i lige år.
Formand og kasserer må ikke være på valg i samme år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær senest 1 uge efter generalforsamlingens afholdelse.
Valg til bestyrelse sker for 2 år, mens valg til suppleant sker for 1 år ad gangen.
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, konstituerer bestyrelsen sig med en af suppleanterne.

B. Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder finder sted når formanden finder det fornødent, eller når 2 medlemmer kræver det.
Indkaldelse finder sted skriftligt med 2 ugers varsel og med angivelse af sted, tidspunkt og dagsorden.
Over bestyrelsesmøderne føres en beslutningsprotokol der efter mødet underskrives af mødeleder og referent.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal, og ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtigt når minimum halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4. Generalforsamlingen

A. Kompetence, tidspunkt og indkaldelse.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt, inden udgangen af marts.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved enten særskilt skrivelse eller udsendelse på mail.


B. Gennemførelsen.
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Der skal fremlægges og godkendes et regnskab for det passerede regnskabsår og der skal ske valg til bestyrelse, til suppleanter og der skal ske valg af revisorer der ligesom suppleanterne vælges for et år ad gangen.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes godkendt ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre følger af nærværende vedtægter.
Alle medlemmer over 15 år har stemmeret.
Hvis blot et medlem kræver det, sker stemmeafgivning skriftligt.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

C. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal
indkaldes når mindst 1/10 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom.
Kravet skal være fulgt af en motivation for indkaldelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger efter fremsættelse af kravet og i øvrigt følge denne vedtægts øvrige krav om indkaldelse.

5. Regnskab og formue

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens 2
valgte revisorer. Regnskabet og love skal ligge frit til gængelig for foreningens medlemmer ved generalforsamlingen. Foreningens valgte kasserer indkasserer foreningens indtægter og betaler foreningens udgifter. Foreningens formue anbringes i et af bestyrelsen valgt pengeinstitut beliggende på Bornholm. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder foreningens regnskab. Endvidere er kassereren pligtig at holde bestyrelsen orienteret om foreningens aktuelle økonomiske situation.

6. Tegning og hæftelse

Foreningens forpligtelse udadtil sker ved underskrift af formand samt et bestyrelsesmedlem.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtigelser.

7. Vedtægtsændringer

Til ændring af foreningens vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamlingen med
minimum 2/3 af de afgivne stemmer. 

8. Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med minimum 2/3
majoritet blandt samtlige medlemmer.
Opnås dette ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling,
hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer.
Ved foreningen opløsning beslutter generalforsamlingen hvordan eventuel resterende
formue skal placeres. Dette sker efter at al gæld er indfriet.

9. Voldgift

Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift.
I henhold til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

 

 

 

 

 

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

13.10 | 20:01

Er det til januar vi skal betale medlem kontingent er der stadig 100 om året håber på gode wm kampe næste måned Henning Petersen ladegårdsparken Vest 117sth4300

26.03 | 08:59

Tillykke med jeres nye flotte næstformand ❤️
Knus Charlotte 😘
Ps.: vi ses J.D 😉

28.02 | 11:05

Referatet fra den ordinære generalforsamling 2022 i lørdags i Roligankælderen kan snart læses her på forsiden og under linket Referat fra Møder.

16.02 | 16:58

Der er seneste tilmelding til 2 stk. smørrebrød til den ordinære generalforsamling 2022 den 26/2 nu på søndag den 20/2 til Glenn via mail eller mobil 23720066.